مثال اموزشی شبیه سازی جریان در محیط متخلخل در انسیس فلوئنت

مثال اموزشی شبیه سازی جریان در محیط متخلخل در انسیس فلوئنت

مثال اموزشی شبیه سازی جریان در محیط متخلخل در انسیس فلوئنت

بسیاری از کاربردهای صنعتی مانند فیلتر ها و کاتالیزورها شامل مدلسازی جریان در محیط های متخلخل است. در این فایل اموزشی مساله صنعتی عبور جریان گاز از یک کاتالیزور مورد برسی قرار گرفته است.این فایل اموزشی به صورت pdf و به زبان اصلی در 30 صفحه اماده شده است.فایل های کیس و دیتا و مش نیز ضمیمه شده است.